ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่อง ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้อนุมัติการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2566 โดยมีสัดส่วนการใช้ตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย จำนวน 7 อัตรา และใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 อัตรา