การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง สพม.จบตร

แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. วิเคราะห์องค์กร โดยมีการระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน คือ

– ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

– ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

– ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risks)

– ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

– ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

– ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

๓. กำหนดเกณ์การประเมิน (โอกาส / ผลกระทบ)

๔. พิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงตามแบบการให้คะแนนความเสี่ยง

๕. พิจารณาจัดลำดับความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดําเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทําให้ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร ทําหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest)

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดทำแผนความเสี่ยง วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2564