เกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต เดิมชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองจันทบุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  เดิมตั้งอยู่ที่ อาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด จังหวัดจันทบุรี ของเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นสำนักงานชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นได้ย้ายสำนักงานไปตั้งที่ชั้นล่างของอาคารหอประชุมพุทธมณฑล  หมู่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ขอใช้บ้านพักศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งปลูกสร้างบนที่แปลงหมายเลขทะเบียน จบ.224 ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ ตำลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรแบบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป/สพม) แบบที่ 4 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก่อสร้าง จำนวน 9,941,000 บาท

      ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3931 4402-3 หมายเลขโทรสาร 0 3931 4402 -3 ต่อ 20 เว็บไซต์ (Website) https://www.sesact.go.th/
      ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (จังหวัดตราด) ที่ตั้ง อาคาร 1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000 หมายเลขโทรศัพท์ 082-4752837

      สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี 23 โรงเรียนในจังหวัดตราด 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 39 โรงเรียน

เครือข่ายสหวิทยาเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

1.  สหวิทยาเขตทับทิม  ที่ตั้ง : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  ประกอบด้วย 4 โรงเรียน คือ

      1.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี               1.3 โรงเรียนบางกะจะ

      1.2  โรงเรียนนายายอามพิทยาคม                         1.4  โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

2.  สหวิทยาเขตมรกต ที่ตั้ง : โรงเรียนศรียานุสรณ์  ประกอบด้วย 5 โรงเรียน คือ

      2.1  โรงเรียนศรียานุสรณ์                                  2.4  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

      2.2  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา                               2.5 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

      2.3  โรงเรียนคลองพลูวิทยา                     

3.  สหวิทยาเขตสตาร์บุษ ที่ตั้ง : โรงเรียนสอยดาววิทยา ประกอบด้วย 5 โรงเรียน คือ

       3.1  โรงเรียนสอยดาววิทยา                               3.4  โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

       3.2  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร                   3.5  โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

       3.3  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม                        

4.  สหวิทยาเขตไพลิน ที่ตั้ง : โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ประกอบด้วย 5 โรงเรียน คือ

       4.1  โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”           4.4  โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม

       4.2  โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร                     4.5  โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

        4.3  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม                          

5.  สหวิทยาเขตบุษราคัม  ที่ตั้ง : โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ประกอบด้วย 5 โรงเรียน คือ

       5.1  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์                             5.4  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร                       
5.2  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์” 5.5  โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
  5.3  โรงเรียนบ่อวิทยาคาร

6.  สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ ที่ตั้ง : โรงเรียนตราษตระการคุณ ประกอบด้วย 6 โรงเรียน คือ

       6.1 โรงเรียนตราษตระการคุณ                            6.4 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม     

      6.2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม                           6.5  โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม                     
6.3 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร                          6.6  โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม

7.  สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ ที่ตั้ง : โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม“จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” ประกอบด้วย 6 โรงเรียน คือ

       7.1  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”     7.4  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด

       7.2  โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก            7.5  โรงเรียนประณีตวิทยาคม     

       7.3  โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม                                7.6  โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 

8.  สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ ที่ตั้ง :โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ประกอบด้วย 5 โรงเรียน คือ

       8.1  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์                           8.5 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)        
8.2  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม                      8.6 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

       8.3  โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม