ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ประกาศการจัดตั้งสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด