ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจจะมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ดังนั้น  เพื่อแสดงเจตนารณ์ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จึงประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (No Gift Policy)