รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ของสพม.จบตรที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567