ปฏิทินปฏิบัติราชการ ผอ.สพม.จบตร

February 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • ประชุมทีมบริหาร สพม.จบตร ณ ห้องประชุมทวีผล
2
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
 • ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ หอประชุม รร.หนองตาคงพิทยาคาร
3
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
4
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
5
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
6
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
7
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
8
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
9
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
10
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
11
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 2 เรียนรู้ตามสภาพจริง ณ สพท. ที่ สพฐ.กำหนด
12
 • เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PRK Open House 2024 เปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา น. ณ โดมอาคารอเนกประสงค์ รร.โป่งน้ำวิทยาคม
 • เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุน งปม.ดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ณ ห้องประชุมทวีผล
13
 • ติดตามการเตรียมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนขององคมนตรีและคณะ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
14
15
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
16
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
17
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
 • ร่วมงาน "วันผู้ปกครอง ครั้งที่ 19 และวันสมิงคืนถิ่น" ณ รร.เขาสมิงวิทยาคมฯ
18
19
 • เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม รร.เบญจมานุสรณ์
20
 • เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการรวมพลคนศตวรรษที่ 21 ณ รร.แหลมสิงห์วิยาคมฯ
 • จัดทำข้อมูลย้ายรอง ผอ.สถานศึกษา ณ ห้องทวีผล
21
 • เข้าร่วมประชุมการกำหนดกลไก แนวทางการบูรณาการความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ (จ.จันทบุรี) ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ รร.มณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี
 • ประเมินวิสัยทัศน์ รอง ผอ.สถานศึกษา ณ ห้องทวีผล
 • พิธีปิดกิจกรรมดนตรีในสวน ณ สนามเด็กเล่น ทุ่งนาเชย
22
 • เข้าร่วมประชุมการกำหนดกลไก แนวทางการบูรณาการความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ (จ.จันทบุรี) ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ รร.มณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี
 • ประชุมทีมบริหาร สพม.จบตร ณ ห้องประชุมทวีผล
 • เป็นประธานเปิดบ้านบางกะจะ แดนดินถิ่นพระเจ้าตาก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางกะจะ
23
 • ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 2/2567
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาชื่อเกมส์การแข่งขัน คำขวัญ ตราสัญลักษณ์ และมาสคอต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้งที่ 49 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
24
25
26
27
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี งปม. 2567 ณ ห้องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตราด
28
 • เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและทะเบียนนักเรียน ประจำปี งปม. 2567 ณ ห้องวุฒิวิมล รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ
 • กกท.ปรึกษาเรื่องที่พักนักกีฬาแห่งชาติ
29
 • เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเกียรติภุมิ รร.หนองตาคงพิทยาคาร