ปฏิทินปฏิบัติราชการ ผอ.สพม.จบตร

December 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ทุ่งโขดทรายเกมส์ ครั้งที่ 45" ณ สนามกีฬา รร.ขลุงรัชดาภิเษก
2
3
4
 • ร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ รร.โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ รร.มะขามสรรเสริญ
5
6
 • เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจิตวิทยาสติเพื่อพัฒนา เยาวชน รร.เครือข่ายภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ณ ห้องโสตวุฒิวิมล รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ
7
 • เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปี งปม.2567 ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมทอขวัญ
 • ประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย
8
 • รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน "ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" รับชมผ่านทาง Facebook Live ของ สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ร่วมเป็นเกียรติงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ รร.ทุ่งขนานวิทยา
 • ประชุมกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมทวีผล
9
10
11
12
 • ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
 • ประชุม ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมทวีผล
13
 • เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมงาน “วิถีหนองบอน ร่อนพลอย ปล่อยเครื่องบิน เยือนถิ่นกาแฟ”ณ รร.หนองบอนวิทยาคม
14
 • ประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย
 • ประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ
15
 • ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ณ ห้องประชุมทวีผล
 • ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมทอขวัญ
16
 • สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (สอบข้อเขียน) ณ ห้องประชุมทวีผล
17
 • สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมทวีผล
18
 • ร่วมลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เรื่องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความปลอดอาคารเรียน ระบบไฟฟ้าภายในภายนอกอาคารเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมทวีผล สพม.จบตร
19
20
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ณ รพ.เมือง
21
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ หาดลานทรายรีสอร์ท จ.ตราด
22
23
 • เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและสพม.จันทบุรี ตราด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 90 ปีศรียานุสรณ์ รร.ศรียานุสรณ์
24
25
26
27
 • ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ ลานโดม สพม.จบตร
 • ประชุมบุคลากร สพม.จบตร ครั้งที่ 3/2566 ณ ลานโดม สพม.จบตร
28
 • ประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย
29
30
31