หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.การพัฒนาบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

6.การวางแผนด้านอัตรากำลัง