ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจจะมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด(ภาษาอังกฤษ)