กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1775
อีเมล์แอดเดรส:money_area17@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ

นางนริศรา วิสพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1775
อีเมล์แอดเดรส:money_area17@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางนริศรา วิสพันธ์

นางสาวนพเก้า วิสพันธ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1775
อีเมล์แอดเดรส:money_area17@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวนพเก้า วิสพันธ์

นางสาววัทนีย์ เอี่ยมสอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1775
อีเมล์แอดเดรส:money_area17@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาววัทนีย์ เอี่ยมสอาด

นายวิทวัส ถีรศิลป์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1775
อีเมล์แอดเดรส:money_area17@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นายวิทวัส ถีรศิลป์

นางสาวภัทราพร ทองคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1775
อีเมล์แอดเดรส:pattaraporn090342@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวภัทราพร ทองคำ

นางสาวจิรายุ โคกแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1775
อีเมล์แอดเดรส:lgbtthailand1@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวจิรายุ โคกแก้ว

นางสาวกัญจวลัย เอื้อเฟื้อ
พนักงานการเงิน
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1775
อีเมล์แอดเดรส:money_area17@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวกัญจวลัย เอื้อเฟื้อ

นางสาวรัชยา ฉิมพาลี
พนักงานการเงิน
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1775
อีเมล์แอดเดรส:money_area17@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวรัชยา ฉิมพาลี