ทิศทางการพัฒนาและจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้กำหนดทิศทางการพัฒนา และจัดการศึกษา   มีสาระสำคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด นำไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์   (Vision)  

“องค์กรคุณภาพแห่งอนาคต”

นิยามศัพท์

องค์กร หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

คุณภาพ หมายถึง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง หลักสูตรเหมาะสมตามวัยผู้เรียน   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สมรรถนะผู้เรียน การให้บริการต่อผู้รับบริการ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ พหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แห่งอนาคต  หมายถึง การบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม


พันธกิจ  (Mission)

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สู่ Thailand 4.0

 2. เสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. สร้างเสริมการพัฒนานวัตกรรม

 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


เป้าประสงค์ (Goals)

 1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีนวัตกรรมในการจัดการศึกษา

 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


ค่านิยมขององค์กร (Core Value)     

“ยิ้มแย้ม  ยอดเยี่ยม  ยับยั้ง  ยั่งยืน”

นิยามศัพท์

            ยิ้มแย้ม    หมายถึง  การให้บริการด้วยความมีน้ำใจ จิตบริการและเสมอภาค

            ยอดเยี่ยม หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ยึดมั่นธรรมาภิบาล

            ยับยั้ง       หมายถึง  ระงับ ความคิด วาจา ท่าทาง ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก

            ยั่งยืน      หมายถึง  พวกเราชาว สพม.จบตร จะรักษาคงไว้ซึ่ง คุณธรรม ความสามารถ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร


วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ”


รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

              การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการ SPDCA เป็นกลไกดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อย่างเป็นระบบ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคุณภาพแห่งอนาคต ประกอบด้วย

             S – Synthetic  (การสังเคราะห์ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ)

            P – Plan  (การวางแผน กระบวนการทำงาน ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน)

            D – Do     (การดำเนินการตามแผนให้เห็นผลลัพธ์จริง)

            C – Check (การตรวจสอบ ประเมินผล ความถูกต้องของการทำงาน )

            A – Act     (การปรับปรุง สรุปผล และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนา วางแผนใหม่)


นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

  1. ความปลอดภัยผู้เรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา ทั้ง 4 มิติ คือ ภัยจากความรุนแรง, ภัยจากการ ล่วงละเมิดสิทธิ์, ภัยจากอุบัติภัย, ภัยจากสุขภาพกาย สุขภาพจิต

  2. โอกาสความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ตามกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน ออกกลางคันเป็น 0 ความถดถอยทางการเรียน Learning Loss ปัญหา 0, ร, มส. กิจกรรมการคัดกรองผู้พิการ รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น

  3. คุณภาพการจัดการศึกษา ด้านผู้เรียน 3 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านอาชีพ และทักษะด้านชีวิต รวมทั้งคุณภาพการจัดการศึกษาด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา

  4. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

  – แผนพัฒนา 5 ปี แผนปฏิบัติการ ปี 2566

  – หลักสูตรสถานศึกษา 1 ประวัติศาสตร์

   – การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ


กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะตามช่วงวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0   

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้าง ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล