รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน้า sheet สรุปรายงาน

หน้า sheet ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์ ไฟล์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GpUbi0–yfLEttg-0-EKzqFk1Vmt4hss/edit?usp=sharing&ouid=102122594211665087996&rtpof=true&sd=true