การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อเการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย