มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ในการดำเนินงาน