admin-sesact

27 June 2023

ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

admin-sesact

24 June 2023

admin-sesact

24 June 2023

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

admin-sesact

23 June 2023

admin-sesact

23 June 2023

admin-sesact

23 June 2023
1 2