กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุริศา ริมคีรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 25
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1478
อีเมล์แอดเดรส:suridsa2014@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุริศา ริมคีรี

นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1478
อีเมล์แอดเดรส:benjawan409@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง

นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1478
อีเมล์แอดเดรส:skruchol@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช

นางร่มแก้ว อยู่เกิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1478
อีเมล์แอดเดรส:skruchol@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของนางร่มแก้ว อยู่เกิด

นางสาวปานวาด แมนมาศวิหค
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1478
อีเมล์แอดเดรส:skruchol@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวปานวาด แมนมาศวิหค

นายธีรชัย สุขผล
ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1478
อีเมล์แอดเดรส:skruchol@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของนายธีรชัย สุขผล

นางสาวมรกต ฉัยยากูล
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 23
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-086-1478
อีเมล์แอดเดรส:skruchol@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของนางมรกต ฉัยยากูล