รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด