นางจุฑาทิพ ค้าผล
ปฏิบัติหน้าท่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 14
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-362-6815
อีเมล์แอดเดรส:pook.07@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางจุฑาทิพ ค้าผล