ประกาศ เจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy

           วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นางสาวบุณยกุล หัตถกี, นางอมรรัตน์ จันกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จะไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด

           และได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด กับโรงเรียนในสังกัด 39 โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโยบาย No Gift Policy และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้

           1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
           2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
           3. เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด นํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ของสํานักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดําเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการดําเนินการ

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1_vGRfPADJAkOb3pLf6mgsSTOdabLVIuu?usp=sharing