รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพม.จันทบุรี ตราด

รองศาสตรจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร
ประธานอนุกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ
อนุกรรมการ
ผู้แทน กศจ.
นายกิตติพงษ์ กิติคุณ
อนุกรรมการ
นายอำเภอหรือผู้แทน

นายพิริยะ เอกปิยะกุล
อนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ.
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
นายศิระ บุญผกา
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย
นายเสนอ นวนกระโทก
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล
นางกชกร มิ่มกระโทก
อนุกรรมการ
ครู
นางสุภาวดี อายุเจริญ
อนุกรรมการ
ผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวดุรณี ชวาลารัตน์
อนุกรรมการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น


นายปรีดี โสโป
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผอ.สพม. จันทบุรี ตราด
นางวิภา สะอาด
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสลักจิตต์ สิงขุดร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ