ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยใช้กระบวนการ SPDCA

          ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้มีแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
โดยคณะกรรมการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้นำกระบวนการ SPDCA เป็นกลไกดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคุณภาพแห่งอนาคต ประกอบด้วย
S – Synthetic (การสังเคราะห์ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ)
P – Plan (การวางแผน กระบวนการทำงาน ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน)
D – Do (การดำเนินการตามแผนให้เห็นผลลัพธ์จริง)
C – Check (การตรวจสอบ ประเมินผล ความถูกต้องของการทำงาน)
A – Act (การปรับปรุง สรุปผล และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนา วางแผนใหม่)
          ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ PDCA ที่นำมาใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(ITA Online ) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้นำกระบวนการ SPDCA เป็นกลไกในการดำเนินงานในการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยมีเป้าหมายที่จะคงคะแนนไว้ที่ ระดับ AA

ขั้นที่ ๑   S – Synthetic (การสังเคราะห์ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการจัดการประชุมวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐  พฤษภาคม.  ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยสรุปข้อมูลดังนี้

จุดที่ต้องพัฒนา

สำหรับ การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) คือตัวชี้วัดที่ ๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทนบุรี ตราด ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย

สำหรับ การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  คือตัวชี้วัดที่ ๖.คุณภาพการดำเนินงาน..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จะต้องเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยให้ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ

สำหรับ การประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) คือตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จะต้องปรับปรุงการรายงานเรื่องความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน ให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่กำหนด

ขั้นที่ ๒   P – Plan (การวางแผน กระบวนการทำงาน ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำผลจากการประชุมจัดการประชุมวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา
และการศึกษาข้อมูลจากคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจาก
มีกระบวนการประเมินและตัวชี้วัดที่ได้ปรับเปลี่ยน เช่น การประเมิน EIT(๒) และตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นในเรื่อง No Gift Policy และจริยธรรมข้าราชการ ทำให้ต้องกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดทีเปลี่ยนแปลง

ขั้นที่ ๓ D – Do (การดำเนินการตามแผนให้เห็นผลลัพธ์จริง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้กำหนดระยะการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อสามารถให้ความสำคัญในประเด็นที่ต้องดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างสะดวก

ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากเว็บไซต์ https://ita2023.pracharath.ac.th/  และจากวิทยากรที่เป็น ITA Coach ของ สพฐ. โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต๒  ได้ให้คำปรึกษาตอบปัญหาและข้อสงสัย

ขั้นที่ ๔ C – Check (การตรวจสอบ ประเมินผล ความถูกต้องของการทำงาน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ดำเนินการตรวจสอบการประเมินทั้ง การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT  การตอบแบบวัดการรับรู้ EIT และการตอบแบบวัดการรับรู้ OIT  ดังนี้

  • การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT  เมื่อบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ทำแบบประเมิน IIT  เรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือบันทึกหน้าสุดท้ายแล้วส่งให้กับผู้รับผิดชอบเพื่อนับจำนวน ให้ตรงกับที่สพฐ.กำหนด
  • การตอบแบบวัดการรับรู้ EIT เช่นกันเมื่อตอบแบบประเมิน  EIT เรียบร้อยแล้วให้ส่งข้อความในไลน์กลุ่มที่กำหนดให้ เพื่อจะได้ทราบว่าได้ทำแบบประเมินแล้วเป็นการตรวจสอบจำนวนผู้ตอบให้ตรงกับ สพฐ.กำหนด
  • การตอบแบบวัดการรับรู้ OIT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันบุรี ตราด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเผยแพร่และจัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันบุรี ตราดเพื่อตอบแบบการประเมิน OIT  ซึ่งมีหน้าที่ รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง เผยแพร่ข้อมูลให้ตรงกับรายละเอียดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่กำหนด

โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งเป็นบุคลากรของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำรายงาน OIT และเมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาด กลุ่ม/หน่วย สามารถกลับไปแก้ไขรายงานของตนเองได้

ขั้นที่ ๕  A – Act (การปรับปรุง สรุปผล และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนา วางแผนใหม่)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้แบ่งการปรับปรุง แก้ไขเป็น ๒ ช่วงคือ

  • ช่วงเวลาในการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  OIT เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ในชวงเวลานี้จะเป็นการปรับปรุงรายงานให้ตรงกับตัวชี้วัด ตั้งแต่ O๑-O๔๓ ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามกำหนดเวลา
  • ช่วงเวลาหลังได้รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อค้นหาจุดบกพร่อง จุดที่ต้องพัฒนา ใช้ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง No Gift Policy เพื่อให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ให้กับโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ และถ่ายทอดกระบวนการดำเนินงานให้รับทราบ

๔. ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ
๔.๑ ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้นำกระบวนการ SPDCA มาผนวกใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการ และได้กำหนดเป้าหมายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้อยู่ในระดับ AA อย่างต่อเนื่อง
    โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการของ สพฐ. ประสิทธิภาพการตามกระบวนการ SPDCA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันบุรี ตราด สรุปได้ดังนี้
    ๑) การตอบแบบประเมินการรับรู้ ด้าน IIT สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันบุรี ตราด ได้ดำเนินการ ครบตามจำนวน และกำหนดเวลาที่ สพฐ.กำหนด
    ๒).การตอบแบบประเมินการรับรู้ ด้าน EIT สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันบุรี ตราด ได้ดำเนินการ ครบตามจำนวน และกำหนดเวลาที่ สพฐ.กำหนด
    ๓) การตอบแบบประเมิน ด้าน OIT สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันบุรี ตราด ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลครบถ้วน ตามกำหนดเวลา ที่ สพฐ.กำหนด และผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทุกข้อ โดยไม่มีข้อที่ต้องอุทธรณ์
เชิงคุณภาพ
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม นโยบาย NO Gift Policy และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด กิจกรรมที่ทำเป็นประจำคือการเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมที่นอกเหนือจากโครงการได้แก่กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ และอื่นๆ
    ทำให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันบุรี ตราด ได้มีความเข้ารู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และอีกผลสำเร็จหนึ่งที่สำคัญคือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ