ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
หมายเลขโทรศัพท์ :  039-314402-3 ต่อภายใน

กลุ่มอำนวยการต่อ 11 หรือ 13
กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 15 หรือ 16
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 30 หรือ 29
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯต่อ 23 หรือ 25
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 หรือ 18
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 28 หรือ 27
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯต่อ 14
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ICTต่อ 12
หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 21

อีเมลล์ : saraban@sesact.go.th
หรือ saraban04296@obec.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sesa17

Youtube Channel : https://www.youtube.com/@sesachantrat

แผนที่ตั้งสำนักงาน