การประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร ได้มอบหมายให้นายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม.จบตรเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายณัฐกร สอนวงค์ รองสพม.จบตร เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และไ้ดรับเกียรติจาก นายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องแนงทางการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ทั้งนี้พร้อมกับยกตัวอย่าง คดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการทุจริต ในแก่บุคลากรในสำนักงาน้ขตพ้นที่การศึกษาได้รับทราบและทำความเข้าใจ

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงด้านกาาทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดได้ดำเนินงาน มาทุกปี โดยในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้นำเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่องานสวัสดิการบุคลากรภายในหน่วยงาน นำมาเป็นความเสี่ยงในหน่วยงาน