รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565