นางชิดชนก ไชยพงษ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 21
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-117-0911
อีเมล์ : chidchanok.ch@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางชิดชนก ไชยพงษ์

นางสาวกรรณิการ์ พลับพลี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 21
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-117-0911
อีเมล์ : chidchanok.ch@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวกรรณิการ์ พลับพลี