กลุ่มอำนวยการ

นายสุเมธ บรรเทาวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของนายสุเมธ บรรเทาวงษ์

นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่ง

นางสุนันทา จิตต์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของนางสุนันทา จิตต์แก้ว

นางสาวภคญาณิน นิสระคู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร
พนัดงานธุรการ ส4/หัวหน้า
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของนายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร

นายชัยสิทธิ เนรมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นางสาวอัชฎาภรณ์ แพ่งสูงเนิน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:atchadaporn.p@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวอัชฎาภรณ์ แพ่งสูงเนิน

นางสาวกมลนิตย์ โสมล
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวกมลนิตย์ โสมล

นายอนุภาพ คำสอน
พนักงานขับรถ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นายชาติชาย แสงสุวรรณ
พนักงานขับรถ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-6905
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ