การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามรายละเอียดด้านล่าง

มาตรการการใช้รถยนต์ราชการของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด