รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566