รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566