กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 082-475-5385
อีเมล์แอดเดรส:eduspm.17@gmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์

นายณรงค์ พิริยะกิตติการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 082-475-5385
อีเมล์แอดเดรส:eduspm.17@gmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของนายณรงค์ พิริยะกิตติการ

นางสาวณัฐรินีย์ มณีวรรณ์
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท.
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 082-475-5385
อีเมล์แอดเดรส:eduspm.17@gmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวณัฐรินีย์ มณีวรรณ์

นางสาวศิริพร สนเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 082-475-5385
อีเมล์แอดเดรส:eduspm.17@gmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวศิริพร สนเสริฐ

นางสาวพรชิตา พุกสีดา
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 082-475-5385
อีเมล์แอดเดรส:eduspm.17@gmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวศิริพร สนเสริฐ