นายก้องธรรม มิตรดำรงค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 12
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:director.sesa17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นายก้องธรรม มิตรดำรงค์