การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้มีการประชุมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานด้านดารทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดด้านล่าง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566