เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร ได้เป็นประธานในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมนโยบาย NO Gift Policyและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์

การประชุมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบาย NO Gift Policy และความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี นายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ จาก สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากร ให้ความรู้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการดำเนินงานเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมครั้งนี้มีผู้รวมการประชุมเป็นบุคลากรในสำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 50 ท่าน จากทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด