การขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวปฏิบัติ Do’s And Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับประพฤติกรรมสีเทา
และเป็นแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมนโยบาย NO Gift Policyและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

       เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร ได้เป็นประธานในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมนโยบาย NO Gift Policyและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์

       การประชุมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบาย NO Gift Policy และความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี นายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ จาก สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากร ให้ความรู้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการดำเนินงานเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

       การประชุมครั้งนี้มีผู้รวมการประชุมเป็นบุคลากรในสำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 50 ท่าน จากทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

   ลิงค์รายละเอียดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมนโยบาย NO Gift Policyและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม