การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566