เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้จัดการประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานในประชุมดังกล่าว และนายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.จบตร ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม

การประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนัดงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ITA Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นำมาการวิเคราะห์

โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธญมศึกษาจันทบุรี ตราด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ คะแนน 97.90 แบ่งเป็น IIT ได้คะแนน 29.8 EIT ได้คะแนน 29.4 และ OIT ได้คะแนน 38.7

ในการประชุมดังกล่าวจะนำผลการวิเคราะห์ มาพัฒนาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรม