ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน