รายงานผลความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ในการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจสูงสุด
สามารถดาวน์โหลด รายงานได้ที่นี้ รายงานความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕