กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

admin-sesact

16 October 2023

admin-sesact

11 June 2023

การประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

admin-sesact

13 May 2023

การประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สพม.จบตร ได้จัดการประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

admin-sesact

11 May 2023

admin-sesact

11 April 2023

admin-sesact

11 April 2023