กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นำโดย นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นผู้นำในการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และให้โอวาท แก่ราชการที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถ้วเคารพธงชาติในครั้งนี้ ด้วย