ประชุมสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบ พ.ศ. 2566

     เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร ได้มอบหมายใด้นายณัฐกร สอนวงค์ รองผอ.สพม.จบตร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวุฒิวิมล โรงเรียนแหลมสิงวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

   เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความตระหนัก และนำกรอบการประเมินที่กำหนดไปใช้ในการพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ลดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะชน ให้รับรู้รับทราบอย่างทั่วกัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคต

   การประชุมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากร นายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ จากสพป.ชลบุรี เขต 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) และกฏหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง No Gift Policy รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ

   การประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และครูรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นโรงเรียนมัธยมในจังหวัดจันทบุรี และตราด 39 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 112 คน

ลิงค์ภาพกินกรรมทั้งหมด การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์