แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานรถยนต์สวนกลาง

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด Loading…

admin-sesact

22 June 2023

admin-sesact

11 April 2023

admin-sesact

22 December 2022

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด MENUMENU แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับ ติดตามรอบ 6 เดือน

admin-sesact

22 February 2022
1 2