นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-7674
อีเมล์แอดเดรส:plan.sec17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์

นางรื่นฤดี เกตุโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-7674
อีเมล์แอดเดรส:plan.sec17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางรื่นฤดี เกตุโชติ

นางสาวสุกัญญา ชาญพนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-7674
อีเมล์แอดเดรส:plan.sec17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวสุกัญญา ชาญพนา

นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-7674
อีเมล์แอดเดรส:plan.sec17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทองคำ

นายนฤมล ม่วงศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-7674
อีเมล์แอดเดรส:plan.sec17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นายนฤมล ม่วงศรี

นางสาวโชตรส บัวเกษร
พนักงานพิมพ์ดีด
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-7674
อีเมล์แอดเดรส:plan.sec17@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวโชตรส บัวเกษร