นางวิภา สะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:vipa_saard@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของนางวิภา สะอาด

นางสลักจิตต์ สิงขุดร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:kunnok.269@gmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของนางสลักจิตต์ สิงขุดร

นางสมพร วงษ์ชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:vipa_saard@hotmail.com

คู่มือการปฏิบัติงานของนางสมพร วงษ์ชัย

นางสาวนิตย์รดี ใจอาษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:vipa_saard@hotmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของ นางสาวนิตย์รดี ใจอาษา

นางสาวจีรวรรณ การุณจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:vipa_saard@hotmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของ นางสาวจีรวรรณ การุณจิตร

นางสาวธัญวรัตม์ ประเสริฐสังข์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:nutak_thanwarat@hotmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของ นางสาวธัญวรัตม์ ประเสริฐสังข์

นางสาวสุกัญญา พุ่มพวง
พนักงานประจำศูนย์ประสานงาน จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:spm.trat17@gmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของ นางสาวสุกัญญา พุ่มพวง

นางสาวกมลวรรณ บุญรังษี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:spm.trat17@gmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวกมลวรรณ บุญรังษี

นางสาววิชญา บัวลาแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม : 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-388-3597
อีเมล์แอดเดรส:spm.trat17@gmail.com

คู่มือปฏิบัติหน้าที่ของ นางสาววิชญา บัวลาแก้ว