หมายเหตุ   ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด  ให้จัดส่งเอกสาร จำนวน 1 ชุด (ไม่ต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม ดังนี้ คำร้องขอย้าย, สำเนาก.พ. 7/ก.ค.ศ.16 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา), รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) และจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย โดยภายในเล่มให้จัดทำแบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินฯ ด้วย (ตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด)  จำนวน 1 เล่ม