ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการของโรงเรียน IC20 สพม.จบตร

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)