แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด