การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)