สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริหารจัดการศึกษา โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน และความพึงพอใจในการให้บริการ ทางลิงค์ด้านล่าง

1.แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

2.แบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

หรือผ่านทางช่องทาง QR code ด้านล่างนี้

สรุปจำนวนโรงเรียนที่ผู้ตอบแบบประเมินแล้ว