ประชาสัมพันธ์
เรื่อง  การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้ประกาศเรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกประการหนึ่ง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่