รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี